Banner
      Dự án Wi-fi tiêu biểu
Khu A Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (10.000 User)
Khu A Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (10.000 User)


Trường Đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh (6.000 User)
Trường Đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh (6.000 User)


Ký túc xá Xã hội hóa Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (1.200 User)
Ký túc xá Xã hội hóa Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (1.200 User)
Ký túc xá Cao đẳng Mỹ Thuật Đồng Nai (500 User)
Ký túc xá Cao đẳng Mỹ Thuật Đồng Nai (500 User)
Ký túc xá Đại Học Mỹ Thuật (300 User)
Ký túc xá Đại Học Mỹ Thuật (300 User)
Footer